Статут ДНЗ

Головна » Прозорість та інформаційна відкритість закладу » Статут ДНЗ    

  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

1.1.                  Дошкільний  навчальний заклад (далі – заклад) – Черемошненський дошкільний навчальний заклад «Сонечко»Тиврівського району Вінницької області належить до комунальної власності Черемошненськоїтериторіальної громади.Скорочена назва закладу: Черемошненський ДНЗ «Сонечко».

1.2.                  Юридична адреса закладу: 23325, Вінницька область, Тиврівський район, село Черемошне, вулиця Шкільна, буд. 36.

1.3.                  Засновником закладу є Черемошненська сільська рада Тиврівського району Вінницької області.

Засновник здійснює фінансування   дошкільного   закладу,   його  матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує   будівництво  і  ремонт  приміщень,  їх  господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4.                  Заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про  дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.5.                  Заклад є неприбутковою юридичною особою(з обов’язковим внесенням відомостей до відповідних реєстрів (в тому числі до Реєстру неприбуткових установ та організацій)), має печатку і штамп встановленого зразка, фірмовий бланк із власними реквізитами, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, може мати рахунки в банках.

1.6.                  Головною метою діяльності закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у  нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7.                  Діяльність закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8.                  Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.9.                  Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту";

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.     

 

1.10.             Взаємовідносини між закладом та юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.                                                                                            

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ

 

2.1. Заклад розрахований на 23 місця.

2.2. Група комплектується за різновіковими ознаками.

2.3. У закладі функціонує група загального розвитку. За потреби та за погодженням із засновником та відділом освіти заклад може формувати інші групи.

2.4. У закладівстановлено деннийрежим перебування дітей.Дитина може перебувати у закладі протягом дня або короткотривало (неповний день).

2.5. Наповнюваність групи дітьми встановлюється відповідно до чинного законодавства.

2.6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред'явити:

- заяву батьків або осіб, що їх замінюють;

- медичну довідку про стан здоров'я дитини;

- медичну довідку про епідеміологічне оточення дитини;

- свідоцтво про народження дитини;

- документа для встановлення батьківської плати (за наявності права на пільги);

- інші документи, відповідно до вимог чинного законодавства.

2.7. За дитиною зберігається місце у закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також на період канікул( у літній період - 75 днів).

2.8. Відрахування дітей із закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування узакладі;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини із закладу – не пізніше, ніж за 15 днів до дати відрахування.

2.10. Заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, діти яких не відвідують заклад, на закріпленій території.

2.11. Діти, які перебувають у закладі короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у закладі.

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

 

3.1. Заклад працює занаступним режимом: п'ятиденний робочий тиждень, протяжність робочого дня – 9 годин.

Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.

3.2. Щоденний графік роботи закладу: з 8.00 год. до 17.00 год.

3.3.За потреби та за погодженням із засновником заклад може формувати групи з різним режимом перебування дітей у закладі.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУУ ЗАКЛАДІ

 

4.1. Навчальний рік у закладі починається 1вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня у закладі –оздоровчий період.

4.2. Заклад провадить свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

4.3. План роботи закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем закладу і погоджується відділом освіти Тиврівської районної державної адміністрації.

4.4. У закладі мовою навчання і виховання дітейвстановленаукраїнська мова, та за потреби може застосовуватися мова інших національних меншин.

4.5. Навчально-виховний процес у закладі здійснюєтьсявідповідно Базовогокомпоненту дошкільної освіти за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку, затвердженою Міністерством освіти і науки України, схваленою педагогічною радою закладу.

4.6. Заклад організовує освітній процес за одним з пріоритетнихнапрямів(художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо), який затверджується педагогічною радою закладу.

4.7. Заклад може надавати додаткові платні освітні послуги на підставі відповідної угоди і відповідно до чинного законодавства.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙУ ЗАКЛАДІ

 

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється на підставі договорів у відповідності до чинного законодавства з дотриманням санітарно-гігієнічних правил і норм. Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей необхідними для їх нормального росту і розвитку продуктами харчування із дотриманням натуральних норм, визначених Міністерством охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки та за погодженням із Міністерством фінансів.

5.2. У закладі встановлено триразове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів харчування покладається на завідувача закладу.

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙУ ЗАКЛАДІ

 

6.1. Медичне обслуговування дітей у закладі здійснюється на безоплатній основімедичнимпрацівникомЧеремошненського фельдшерсько-акушерського пункту.

6.2.  Медичний працівник здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль  за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у закладі є: діти дошкільного віку, завідувач, вихователь,  помічник вихователя, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються   такі   форми матеріального та морального заохочення  почесні грамотами та можуть бути інші види морального та матеріального заохочення.

7.3. Дитина у сфері дошкільної освіти має право на:

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4. Батьки або особи, які їх замінюють,у сфері дошкільної освіти мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти заклад про можливу відсутність або хворобу дитини;

- слідкувати за станом здоров'я дитини,

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту",  "Про дошкільну освіту" та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та гідності;

- інші, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження завідувача;

- дотримуватися інших обов'язків, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу завідувачем.

7.10. Працівники закладу несуть відповідальність за збереження життя,  фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники закладу у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" зобов’язані проходити періодичні безоплатні медичні огляди.

7.12. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, неналежно виконують посадові обов'язки, не дотримуються умов колективного договору, контракту, або, за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 

8.1. Загальне управління закладом здійснюється його засновником – Черемошненською сільською радою.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу здійснює його керівник (завідувач, директор, тощо)який призначається і звільняється з посади органом управління освітою за погодженням із засновником, відповідно до чинного законодавства.

Керівник закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу;

- діє від імені закладу представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатний розклад за погодженням із засновником закладу;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим і психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків(осіб, які їх замінюють).

8.3. Постійнодіючий колегіальний орган у закладі – педагогічна рада, яка проходить на базі місцевої загально-освітньої школи 1-2 ступенів.

До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач закладу.

Педагогічна рада закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу в закладі та приймає відповідні рішення;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників закладу – 2/3, від батьків – 2/3.

Термін повноважень загальних зборів– 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- приймають Статут закладу, зміни і доповнення до нього;

- обирають раду закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт завідувача закладу, голови ради закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

До ради закладу можуть входити працівники закладу, батькиабо особи, які їх замінюють, представники засновника, спонсори та інші.

Засідання ради закладу є правомірним, якщо в ньому приймає участь не менше двох третин її членів.

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної  бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків та виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

8.6. У закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості довирішення проблем дошкільної освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу.

Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду її голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але вони мають відбуватися не рідше, ніж два рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у закладі;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази закладу;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

- організація дозвілля та оздоровленнядітей та працівників закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та закладом;

- сприяння соціально-правовій захищеності учасників навчально-виховного процесу.

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ

 

9.1. В оперативному управлінні закладу за Рішенням Черемошненської сільської ради від 14 квітня 2006 року згідно акту прийому-передачі майна від СВК ім. «Д. Нечая» перебувають земельна ділянка, будівля, споруди, комунікації, інвентар, обладнання,  спортивний та ігровий майданчики та інші матеріальні цінності, які використовуються закладом для здійснення статутної діяльності.

9.2. Рішенням Черемошненської сільської ради від 14 квітня 2006 рокудошкільному закладу передана земельна ділянка площею 0,30 га.

9.3. В разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи закладу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬЗАКЛАДУ

 

10.1. Джерелами фінансування закладу є кошти:

- засновника;

- відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- які вносяться фізичними і юридичними особами в якості добровільних пожертв і цільових внесків;

- інші, які не заборонені чинним законодавством.

10.2. Кошти, активи,отримані доходи (прибутки або їх частини) закладу не підлягають розподілусеред засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

10.3.  Заклад, за погодженням із засновником, має право:

- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- здавати та брати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним  особам  для  провадження  освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.4. Статистична звітність про діяльність закладу оформлюється і подається відповідно до законодавства.

10.5.  Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається  законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади.

За рішенням засновника закладубухгалтерський облікздійснюється Черемошненською сільською радою.

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

 

11.1. Основною формою контролю за діяльністю закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Тиврівськоїрайонної державної адміністрації.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником закладу.

 

Завідувач

Черемошненського дошкільного

 навчального закладу «Сонечко»

Тиврівського району Вінницької області _________________І.О.Чеборака